Gastro vybavení od společnosti Borten s.r.o.

Servisní podmínky


Všeobecné servisní podmínky
  1. Servisní podmínky platí pro servisní výkony v sídle firmy Borten s.r.o. (dále dodavatele). Objednavatel bere na vědomí, že v případě, objednání servisní služby nebo příjmu stroje do opravy, vždy bude jednáno dle těchto servisních podmínek.
  2. Záruční opravy se řídí Záručními podmínkami. Záruční opravu musí objednatel doložit záručním listem nebo dokladem prodeje.
  3. Předběžné stanovení ceny opravy (tj. hrubý odhad ceny opravy stroje ) může být překročen nejvýše o 40%.
  4. Objednatel je po dílenské opravě povinen si vyzvednout opravený přístroj v termínu do 14 dnů od ukončení opravy. Stroj bude vydán oproti originální příjemce.
  5. Ceník servisních služeb - servisní práce-oprava a montáž 400,-Kč / hod.(v případě záruční opravy, zdrama). Náklady na dopravu – servis (záruční i po záruční) v ČR 10,-Kč / km do 100km, 8,-Kč / km nad 100km. Ceny jsou bez DPH. DPH bude fakturováno dle platných sazeb. Částka za servis se navyšuje s každou započatou hodinou. Ve dnech pracovního klidu, o svátcích a v pracovních dnech od 19:00 – 7:00 je připočteno k základní částce servisní hodiny +50%, tj. 600,-Kč / hod.
  6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum ukončení zakázky. Při dílenské opravě je to datum převzetí opraveného přístroje.
  7. Servisní opravy řešíme v co nejkratším termínu.
  8. Servisní služby se platí pouze v hotovosti.
  9. Příjem oprav – tel. 775 494 786, e-mail botren@email.cz.


  Záruční podmínky


  Všeobecné záruční podmínky podmínky

  Záruka kupujícího, vyplývající z kupní smlouvy vůči prodávajícímu, jakož i zákonná záruční práva příslušné země nejsou tímto prohlášením dotčena. Záruka zahrnuje bezplatné odstranění všech závad na stroji, které omezují správnou funkci stroje a byly způsobeny materiálovou nebo výrobní vadou, podle následujících pravidel.
  Záruku poskytujeme za následujících podmínek
  :
  1. záruka je poskytována od data zakoupení, dle občanského zákoníku, na 12 měsíců pro podnikatelské subjekty nebo 24 měsíců pro neziskové organizace, pouze při dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze.
  2. záruční opravu provedeme po doložení dokladu prodeje nebo faktury.
  3. prodejem výrobku třetí osobě záruka zaniká.
  Záruku je možné uplatnit

  1. na závady vzniklé chybou výrobku nebo vadou materiálu, tyto závady Vám budou bezplatně odstraněny.
  2. na jakost, činnost a provedení výrobku platí záruka, byl-li správně a odborně instalován, byl-li výrobek používán v souladu s návodem k použití.
  Záruku není možné uplatnit

  1. nepředloží-li objednavatel fakturu nebo doklad o prodeji.
  2. na poruchy způsobené v důsledku vlastní přepravy, nesprávné manipulace, nepřiměřené použití síly apod.
  3. v případě neoprávněného zásahu a neodborné instalace, obsluhy, údržby a provozu, které je v rozporu s návodem k použití.
  4. v případě umístění v nevhodném prostředí (horké, vlhké, prašné apod.), nesprávného zacházení (nadměrného přetěžování, využití v prostorech, které neodpovídají výkonu a vlastnostem výrobku).
  5. na mechanické poškození nebo znečištění výrobku zaviněné zanedbanou péčí nebo použitím nevhodných prostředků.
  6. na běžné opotřebení pohyblivých částí, opotřebení a výměnu pojistek, poškození těsnění a snímatelných částí.
  7. na poruchy způsobené použitím jiného než originálního dílu, statickou elektřinou nebo přepětím v elektrické síti.
  8. na poruchy způsobené vodou a ohněm nebo neodvratnou událostí (povodeň apod.)
  9. na poruchy způsobené použitím, které je v rozporu s návodem k použití, bezpečnostními a technickými předpisy.
  10. jde-li o závadu, kterou je možné považovat za běžnou údržbu (čištění nebo programování stroje, výměna těsnění, utažení řemenů apod.)
  11. pokud nebyl výrobek (náhradní díl, servisní oprava apod.) uhrazen v době splatnosti faktury.
  Důležitá upozornění

  1. veškeré opravy stroje probíhají v servisní dílně dodavatele, v předem dohodnutém čase.
  2. v případě, že objednavatel vyžaduje záruční opravu ve dnech pracovního klidu bude oprava fakturována, i přes uznanou záruku, dle Ceníku servisních služeb.
  3. pokud objednavatel požaduje opravu, která nespadá do záruky, jsou veškeré výkony hrazeny dle Ceníku servisních služeb.
  4. objednavatel je povinen seznámit se s platným zněním Záručních a Servisních podmínek.
  5. výše uvedené Záruční podmínky se vztahují pouze na výrobky prodávané naší společností.